Algemene voorwaarden Zorgvastgoed.nl 2022

1.  Inleiding

Stichting Zorgvastgoed.nl en Zorgvastgoed.nl Management BV, hierna Zorgvastgoed.nl, heeft als ambitie de markt van zorg en vastgoed toekomstbestendig te maken. Onder andere door het bevorderen van transparantie en professionaliteit. Dit doet Zorgvastgoed.nl o.a. door het bieden van een online platform waar kennis, nieuws, vraag en aanbod gedeeld kan worden. Maar ook door het organiseren van evenementen en online events, voor en door (zorg)vastgoed professionals en al hetgeen daaraan dienstbaar is.

Hierbij hanteert Zorgvastgoed.nl de volgende algemene voorwaarden.

2.  De overeenkomst

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij Zorgvastgoed.nl naar deze algemene voorwaarden verwijst.

Dat betreft onder andere partnerovereenkomsten, inschrijving door middel van het aanmaken van een account op Zorgvastgoed.nl (gebruikers) maar ook inschrijvingen voor evenementen. Daarnaast kan het ook andere overeenkomsten betreffen. 

2. Rechten en plichten als gebruiker

U dient zich als gebruiker van Zorgvastgoed.nl in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

  • inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van zorgvastgoed.nl en/of derden;
  • het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
  • het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
  • ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zorgvastgoed.nl, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Alleen indien Zorgvastgoed.nl u daartoe voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gegeven, is het u toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar een website van Zorgvastgoed.nl, waarbij de website binnen de kaders van Zorgvastgoed.nl verschijnt) aan te brengen. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@zorgvastgoed.nl 

Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Zorgvastgoed.nl zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op u te verhalen.

3.  Het partnerschap 

Zowel de inschrijver als de door hen afgevaardigde personen worden “partner“ genoemd. Het partnerschap geldt vanaf de datum van inschrijving  voor  onbepaalde tijd. 

Het tarief voor het partnerschap kan aangepast worden door het bestuur. Hier wordt u tijdig over geïnformeerd. 

Behoudens opzegging wordt het partnerschap ieder jaar automatisch verlengd per 1 januari.  Opzegging dient schriftelijk te geschieden, waarbij een minimaal opzegtermijn van twee maanden in acht dient te worden genomen.

4. Evenementen

Deelnamen aan evenementen zoals themabijeenkomsten, zorgvastgoed challenge en andere bijeenkomsten, is mogelijk na inschrijving als gebruiker of voor partners. Deelname aan evenementen is gratis voor medewerkers van partners tot een maximum van twee deelnemers per partner.

5. Aanbod en vraag plaatsen

Door het plaatsen van materiaal (zoals foto’s, teksten, video’s, tekeningen, etc.) op Zorgvastgoed.nl geeft u Zorgvastgoed.nl toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden. Sommige geplaatste materialen kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoals LinkedIn. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Zorgvastgoed.nl stemt u ermee in dat uw materiaal getoond kan worden door middel van deze andere distributiekanalen.

Zorgvastgoed.nl heeft het recht om uw materiaal te verwijderen indien Zorgvastgoed.nl een melding ontvangt dat dit onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of haar beleidsregels. 

6.  Eigen risico en aansprakelijkheid

Zorgvastgoed.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar websites of van websites die met de website van Zorgvastgoed.nl zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Zorgvastgoed.nl is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Zorgvastgoed.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de Zorgvastgoed.nl website worden aangeboden.

Zorgvastgoed.nl is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Zorgvastgoed.nl.

Zorgvastgoed.nl garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Zorgvastgoed.nl garandeert ook niet dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Zorgvastgoed.nl garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de verkopende makelaar). Zorgvastgoed.nl is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Zorgvastgoed.nl.

U vrijwaart Zorgvastgoed.nl tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:

  • het gebruik van informatie op Zorgvastgoed.nl website die door u of door in uw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst;
  • die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de Zorgvastgoed.nl website.

Deelname aan bijeenkomsten van zorgvastgoed.nl is geheel voor eigen risico van de
deelnemer/ de partner. Zorgvastgoed.nl is nimmer aansprakelijk voor schade van een partner of deelnemer of contractpartij, zoals bijvoorbeeld lichamelijk letsel of ongemak of vermissing van zaken, tenzij en voorzover zorgvastgoed.nl daarvoor een geslaagd beroep heeft gedaan op haar aansprakelijkheidsverzekering en tenzij er sprake is van opzet of zeer grove schuld van een leidinggevende bij zorgvastgoed.nl. Zorgvastgoed.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bedrijfsschade en/of winstderving.

7.  Overmacht

Omstandigheden van dien aard, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs  niet  van  Zorgvastgoed.nl  kan  worden  gevergd,  gelden  als  overmacht.  Als  zodanige omstandigheden gelden onder andere het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door de contractpartners van Zorgvastgoed.nl en daarnaast ook storingen, stakingen, in- en uitvoerverboden of – beperkingen, belemmerende maatregelen van enige overheid en daarnaast ook enige epidemie, pandemie en/of besmettelijke ziekte (zowel nationaal als internationaal) of een andere omstandigheid, waardoor  de gezondheid en/of veiligheid van  de  leden niet  kan worden gewaarborgd. In die gevallen kan Zorgvastgoed.nl een bijeenkomst annuleren en geldt er geen recht op enige restitutie. Wel zal Zorgvastgoed.nl zich dan inspannen om een alternatief aan te bieden.

8.  Prijzen

Alle prijzen van Zorgvastgoed.nl zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere overheidsheffingen. Zorgvastgoed.nl is gerechtigd om haar prijzen eens per jaar te verhogen en daarnaastindien zich omstandigheden voordoen, die tot een bijzondere kostprijsverhoging leiden, conform die kostprijsverhoging.

9.  Betaling

Betaling vinden rechtstreeks plaats via de betaalmodule op Zorgvastgoed.nl of middels facturatie. Facturen dienen binnen 30 dagen na ontvangst te zijn betaald. Betaling  dient  steeds  zonder  korting  te  geschieden.  Een  beroep  op  verrekening  of opschorting is niet mogelijk, tenzij de gegrondheid van de vordering van de inschrijver tussen partijen vaststaat.

10.  Opschorting

Zorgvastgoed.nl is gerechtigd om haar verplichtingen jegens een partner, gebruiker of contractspartij op teschorten, zolang het lid niet aanzijn verplichtingen jegens zorgvastgoed.nl heeft voldaan.

11. Annuleringen en kosten

Indien annulering van een bijeenkomst mogelijk is, wordt dit in de uitnodiging ervoor vermeld, waarbij dan ook de uiterlijke termijn wordt vermeld dat de annulering door Zorgvastgoed.nl dient te zijn ontvangen. Indien in dat geval annulering niet tijdig is geschied, heeft Zorgvastgoed.nl het recht om kosten aan de deelnemer door te belasten.

12. Nederlands recht en bevoegde rechter

Op alle met Zorgvastgoed.nl gesloten transacties is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen zal de rechtbank Amsterdambevoegd zijn daarover te oordelen, onverminderd de bevoegdheid van Zorgvastgoed.nl om het geschil voor te leggen aan de volgens de normale bevoegdheidsregels bevoegde rechter.